2014 SS


Stylist: Atsushi Kimura
Photo: Kenji Fujimaki
Hair: Ryusuke Toyama
Model: Kenny / Janny